لواشک های ممتاز

محتویات لواشک سیب قره قورت: پوره سیب، قره قورت نمک طعام تصفیه شده صنایع غذایی 2%،اسید سیتریک2%

محتویات لواشک سیب زردآلو: پوره سیب، پوره زردآلو،نمک طعام تصفیه شده صنایع غذایی 2%،اسید سیتریک2%

 

 

 

محتویات لواشک سیب آلو: پوره سیب، پوره آلو،نمک طعام تصفیه شده صنایع غذایی 2%،اسید سیتریک2%

 

 

 

محتویات لواشک سیب انار : پوره سیب، رب انار،نمک طعام تصفیه شده صنایع غذایی 2%،اسید سیتریک2%

 

 

 

محتویات لواشک سیب آلبالو : پوره سیب، پوره آلبالو،نمک طعام تصفیه شده صنایع غذایی 2%،اسید سیتریک2%