لواشک های خانواده

محتویات لواشک سیب آلو : پوره سیب،پوره آلو،نمک خوراکی تصفیه شده، صنایع غذایی 1/8%، اسید سیتریک 2%

محتویات لواشک سیب انار : پوره سیب،رب انار،نمک خوراکی تصفیه شده غذایی 2%، اسید سیتریک 2%

محتویات لواشک سیب قره قورت: پوره سیب،قره قورت، پوره خرما،نمک خوراکی تصفیه شده صنایع غذایی 1/8%، اسید سیتریک 2%

محتویات لواشک سیب زرد آلو : پوره سیب،پوره زردآلو،نمک خوراکی تصفیه شده غذایی 1%، اسید سیتریک 2%

محتویات لواشک سیب زرشک: پوره سیب،پوره زرشک،نمک خوراکی تصفیه شده، صنایع غذایی 2%، اسید سیتریک 2%