لواشک های فامیلیا

محتویات لواشک سیب قره قورت :  پوره سیب، قره قورت، پوره خرما، نمک طعام تصفیه شده صنایع غذایی2%، اسید سیتریک 2%

محتویات لواشک سیب آلو :  پوره سیب، پوره آلو، اسید سیتریک 2%، نمک خوراکی تصفیه شده صنایع غذایی 1/8%

محتویات لواشک سیب زردآلو :  پوره سیب، پوره زردآلو، اسید سیتریک 2%، نمک خوراکی تصفیه شده صنایع غذایی 1/8%

محتویات لواشک آلبالو: آلبالو، سیب، اسید سیتریک، نمک طعام تصفیه شده

محتویات لواشک سیب انار: پوره سیب، رب انار، اسید سیتریک 2%، نمک تصفیه شده غذایی2%